Procesparameters

Met procesparameters is het mogelijk om extra opdrachten en/of relevante informatie mee te geven in een dataverwerking.

De verschillende procesparamters kunnen worden meegeleverd in het bestand parameters.xml. Dit bestand kan bij elk soort bestandsformaat (INSBOU, BMEcat of PAB) meegeleverd worden in de dataset (ZIP of 7-ZIP bestand).

Mogelijke parameters

Element Toegestane waarde Beschrijving
PackageDescription Tekst. Maximaal 255 tekens Het veld “PackageDescription” geeft de mogelijkheid om een bepaalde beschrijving te geven aan een data aanlevering. Deze tekst wordt getoond in het verwerkingsrapport. Een mogelijke waarde kan bijvoorbeeld zijn: “Data-aanlevering Q3”. Deze parameter heeft geen effect op de dataverwerking.
PublishMethod

“ManualAcceptStagingData”; “AutoAcceptStagingData”

Standaard: ManualAcceptStagingData

Om aanleveren te vereenvoudigen is er de optie tot Automatisch publiceren naar de 2BA Master-omgeving. De publicatiemethodes die op dit moment ondersteund worden zijn:

- “manualAcceptStagingData”
De standaardmethode die inhoud dat een verwerking in eerste instantie verwerkt wordt naar de staging-omgeving en vervolgens wacht op uw goed- of afkeuring. Deze methode is vooral de eerste malen aanbevolen om zo alle fouten uit het aanleverproces te kunnen verwijderen voordat de aangeleverde gegevens gepubliceerd worden.
- “AutoAcceptStagingData”
De verwerkingsmethode auto acceptatie biedt de mogelijkheid om de verwerking automatisch door te laden naar de master-omgeving. Om alsnog een aantal voorwaarden in te kunnen stellen voor deze goedkeuring kan het veld “ErrorThresholdPercentage” gebruikt worden. Wanneer er voor dit veld geen waarde gekozen wordt, zal de goedkeuring automatisch plaats dienen te vinden via de “manualAcceptStagingData”-methode.

SendReportToEmail Tekst. Maximaal 255 tekens. Volgens het formaat van een e-mailadres.

Het e-mail adres waar het verwerkingsrapport naar toe wordt gestuurd. Wanneer dit veld leeg is, dan zal het e-mailadres van de dataleverancier gemaild worden. Let op! Indien deze parameter opgegeven wordt dan wordt het rapport niet verzonden naar het e-mailadres van het account die de dataset aanlevert! Het is mogelijk om meerdere e-mailadressen aan te leveren door verschillende e-mailadressen te scheiden met een puntkomma (;).

Voorbeeld waarde: mijzelf@mijnbedrijf.nl;mijncollega@mijnbedrijf.nl

ReportLanguage

EN; NL

Standaardwaarde: NL

Het is mogelijk om de foutmeldingen in het verwerkingsrapport in een andere taal weer te geven. Als van een bepaalde foutmelding geen vertaling aanwezig is zal er teruggevallen worden op de standaard, meestal Nederlandse melding. Vooralsnog zijn alleen de Nederlandse en Engelse vertalingen aanwezig.
SkipLoadProducts

true; false

Standaardwaarde: false

Bij sommige formaten, waaronder BMEcat 1.2, worden artikelen en producten tegelijkertijd geladen. Door deze optie op “true” te zetten kan het laden van producten uitgesloten worden.
SkipLoadArticlesAndPrices

true; false

Standaardwaarde: false

Als SkipLoadProducts, alleen nu geldend voor artikelen en prijsinformatie.
SkipLoadPrices

true; false

Standaardwaarde: false

Als SkipLoadProducts, alleen nu geldend voor het overslaan van slechts de prijsinformatie.
SkipLoadAttachments true; false Bij SkipLoadAttachments=true worden meegeleverde attachments/verwijzingen niet ingelezen.
GeneratedBy Tekst, maximaal 255 tekens Met deze parameter kan aangegeven worden via welk softwarepakket de dataset heeft aangeleverd. Deze parameter heeft geen effect op de dataverwerking.
OverrulePackageMutationCode

true; false

Standaardwaarde: false

Door deze parameter op true te zetten kan door middel van de parameter PackageMutationCode de standaard methodiek van een bepaald formaat overschreven worden. Het BMEcat formaat is bij ontwerp een complete datalevering. Het kan voorkomen dit bestand toch als een mutatielevering verwerkt moet worden. In dit geval kan door deze parameter in combinatie met de parameter PackageMutationCode dit bestand toch als mutatie verwerkt worden.
PackageMutationCode

“ReplaceExistingCatalog”; “UpdateExistingCatalog”

Standaardwaarde: ReplaceExistingCatalog

Met de PackageMutationCode kan opgegeven worden of de dataset als compleet of als mutatie verwerkt moet worden. Deze parameter is alleen van toepassing als OverrulPackageMutationCode op true staat.

- "ReplaceExistingCatalog”;de dataset zal als compleet verwerkt worden
- "UpdateExistingCatalog"; de dataset zal als mutatie verwerkt worden

ReportAllCheckDetailMessages

true; false

Standaardwaarde: false

In het verwerkingsrapport worden standaard de eerste 250 meldingen per controle getoond. Met de waarde "true" worden alle meldingen van een controle getoond. Hierbij moet opgemerkt worden dat de lijst met details van een controle groot kan worden. Hierdoor is het mogelijk dat het raadplegen van de foutdetails langer duurt dan verwacht. 2BA adviseert deze optie alleen incidenteel te gebruiken.
AutoConvertToMasterGLN

true; false

Standaardwaarde: false

 

 

Voorbeelden
Let op: de bestandsnaam van het parameters bestand is parameters.xml (download een voorbeeld)

De elementen zijn hoofdletter gevoelig.

Voorbeeld - Automatisch doorladen
Het onderstaande voorbeeld zal zorgen voor automatisch doorladen van de data middels de "PublishMethod" parameter. Naast deze parameter is ook een omschrijving en een e-mailadres opgegeven waar het verwerkingsverslag naar toegestuurd zal worden.

1
2
3
4
5
 
  Test data van MijnBedrijf B.V.
  AutoAcceptStagingData
  mijzelf@mijnbedrijf.nl
 

Voorbeeld - alle detailmeldingen tonen
Het onderstaande voorbeeld geeft de aanlevering een omschrijving mee en er zal bij alle controles alle detailmeldingen geven. Let op: alle detailmeldingen weergeven kan leiden tot erg grote rapporten die mogelijk moeizaam te openen zijn.

1
2
3
4
 
  Test data van MijnBedrijf B.V.
  true
 

Voorbeeld - Alle bijlagen verwijderen
Het onderstaande voorbeeld zal alle bijlagen (attachments) verwijderen

1
2
3
4
5
 
  Aanlevering attachments compleet
  true
  ReplaceExistingCatalog
 
Verklaring over cookies